Hotărârea nr. 117/2014 privind organizarea şi funcţionarea Centrului operaţional de comandă al Guvernului

În vigoare de la 26.03.2014

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 134 din 24.02.2014.

http://lege5.ro/Gratuit/gm4tcmbwgy/hotararea-nr-117-2014-privind-organizarea-si-functionarea-centrului-operational-de-comanda-al-guvernului (accesat 27.03.2014)

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VI lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

(1)Centrul operaţional de comandă al Guvernului, denumit în continuare Centrul, se organizează, potrivit legii, în cadrul Direcţiei generale management operaţional şi probleme speciale din cadrul Secretariatului General al Guvernului, ca structură de suport decizional pentru managementul situaţiilor de urgenţă din competenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, denumit în continuare Comitetul Naţional.

(2)Pentru realizarea obiectivelor sale, Centrul îndeplineşte următoarele funcţii:

a)funcţia de management al informaţiilor, prin care se asigură procurarea, centralizarea, prelucrarea, protecţia şi difuzarea datelor şi informaţiilor privind situaţia operativă, precum şi evaluarea riscurilor şi ameninţărilor;

b)funcţia de suport decizional, prin care asigură fundamentarea şi elaborarea deciziilor Comitetului Naţional, precum şi implementarea acestora;

c)funcţia de coordonare, prin care se asigură interoperabilitatea forţelor de intervenţie principale, de sprijin şi complementare, pe timpul desfăşurării acţiunilor de intervenţie;

d)funcţia de comunicare, prin care se asigură notificarea/înştiinţarea în cadrul sistemului de alertă/alarmare, în funcţie de evoluţia situaţiei operative;

e)funcţia de evaluare, prin care se asigură verificarea capacităţii operaţionale a structurilor de intervenţie.

Art. 2.

(1)Centrul este structură operativă cu activitate permanentă.

(2)Conducerea executivă a Centrului este asigurată de şeful Centrului.

(3)Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Centrul cooperează cu Centrul naţional de coordonare şi conducere a intervenţiei din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Centrul de Coordonare Operativă Antiteroristă, Centrul Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică, precum şi cu celelalte centre operative sau operaţionale constituite la nivelul instituţiilor publice reprezentate în cadrul Comitetului Naţional.

Art. 3.

Centrul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)gestionează activitatea de centralizare a datelor şi informaţiilor referitoare la potenţialele riscuri şi ameninţări generatoare de situaţii de urgenţă şi asigură diseminarea acestora către instituţii ale statului cu atribuţii în domeniu;

b)iniţiază măsuri cu caracter imediat în cazul producerii situaţiilor de urgenţă;

c)monitorizează situaţia operativă şi informează permanent Platforma de coordonare operaţională şi, după caz, instituţiile cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă asupra dinamicii şi tendinţelor de evoluţie a riscurilor;

d)stabileşte un sistem de alarmare/alertare a structurilor reprezentate în Comitetul Naţional, în funcţie de natura situaţiei de urgenţă, şi asigură transmiterea operativă a mesajelor de avertizare, alertare şi alarmare;

e)monitorizează modul de îndeplinire a măsurilor adoptate de către Platforma de coordonare operaţională;

f)coordonează realizarea dispozitivelor de acţiune, precum şi a suportului logistic necesar forţelor angajate;

g)coordonează prin puncte operative avansate, acţiunile forţelor de intervenţie;

h)transmite ordinele pentru realizarea manevrei de forţe şi mijloace şi monitorizează modul de realizare a acesteia în condiţiile stabilite;

i)întocmeşte informări periodice privind stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite de Platforma de coordonare operaţională, care se transmit instituţiilor publice reprezentate;

j)subordonează operaţional centrele operaţionale şi operative constituite la nivelul ministerelor şi instituţiilor publice centrale sau locale, în vederea realizării schimbului operativ de date şi armonizării planurilor/procedurilor de acţiune;

k)verifică stadiul de pregătire, măsurile de răspuns în situaţii de urgenţă şi de ridicare graduală a capacităţii operaţionale, precum şi modul de aplicare a standardelor operaţionale;

l)asigură simularea reacţiilor pentru diferite scenarii, exerciţii şi antrenamente;

m)propune elemente de standardizare a procedurilor de acţiune pe diferite tipuri de riscuri, precum şi de implementare a bunelor practici recomandate de organismele Uniunii Europene şi ale NATO;

n)organizează serviciul operativ, 24 de ore din 24, pentru asigurarea fluxului informaţional necesar îndeplinirii atribuţiilor specifice;

o)asigură măsurile necesare pentru protecţia informaţiilor clasificate şi participă la elaborarea comunicatelor de presă.

Art. 4.

(1)În cadrul Centrului se organizează:

a)structura de monitorizare şi evaluare operaţională;

b)structura de analiză strategică şi consultanţă a situaţiilor de urgenţă din competenţa Comitetului Naţional;

c)structura de management al situaţiilor de urgenţă din competenţa Comitetului Naţional.

(2)Centrul se încadrează cu personal specializat. În cadrul Centrului pot fi detaşaţi/delegaţi specialişti ai instituţiilor publice reprezentate în Comitetul Naţional, experţi în domeniile gestionate de acestea, precum şi, în funcţie de complexitatea şi particularităţile situaţiei, experţi şi/sau specialişti din alte domenii.

(3)Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului se aprobă de viceprim-ministrul pentru securitate naţională în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5.

Structura de monitorizare şi evaluare operaţională urmăreşte modul de acţiune al instituţiilor responsabile de managementul situaţiilor de urgenţă, primeşte şi procesează date şi informaţiile din competenţa Comitetului Naţional, analizează evoluţia ori indicatorii de ameninţare identificaţi, evidenţiază consecinţele generate ale tipurilor de risc specifice, asigură avertizarea timpurie şi alertarea structurilor cu atribuţii în domeniu.

Art. 6.

Structura de analiză strategică şi consultanţă a situaţiilor de urgenţă are rolul de avertizare strategică şi de fundamentare a deciziilor la nivel guvernamental, prin maximizarea acurateţei predicţiei şi reducerea efectului de surpriză. Activitatea structurii facilitează implementarea unor măsuri preventive sau de contracarare, în raport cu evoluţia factorilor de risc, precum şi fundamentarea strategiilor şi planurilor de acţiune în funcţie de tipurile de risc din competenţa Comitetului Naţional.

Art. 7.

Structura de management al situaţiilor de urgenţă asigură mecanismele integrate de comandă-control prin Platforma de coordonare operaţională, la dispoziţia preşedintelui Comitetului Naţional.

Art. 8.

Suportul logistic necesar pentru organizarea şi funcţionarea Centrului şi crearea capabilităţilor de reacţie se asigură de către ministerele şi instituţiile publice centrale reprezentate, potrivit domeniului de competenţă şi atribuţiilor ce li se vor stabili prin planurile de operaţionalizare şi modernizare elaborate în acest sens.

Art. 9.

(1)Centrul funcţionează în spaţii special amenajate, într-o locaţie de bază, cu independenţă energetică şi care îndeplineşte cerinţele de rezistenţă, stabilitate, securitate şi condiţiile de muncă pentru personal, dotate cu mobilier şi echipamente de comunicaţii şi informatică la cele mai înalte standarde tehnice operaţionale pentru asigurarea legăturii permanente cu toate componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. În situaţii deosebite, când centrul bază nu poate funcţiona în locaţia de bază, activităţile specifice se vor desfăşura într-un spaţiu de rezervă, care va asigura aceleaşi condiţii de spaţiu, tehnice şi de lucru.

(2)Aparatura şi echipamentele de comunicaţii şi informatică asigură interconectarea şi interoperabilitatea cu dispeceratele şi centrele operaţionale/operative constituite la nivelul ministerelor şi instituțiilor cu atribuţii în domeniu.

 

Art. 10.

Finanţarea cheltuielilor materiale şi de servicii şi a cheltuielilor de capital ale Centrului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, precum şi din alte surse interne şi externe, potrivit legii.

Art. 11.

În vederea reglementării modului de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de lege pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, Platforma de coordonare operaţională, cu sprijinul Centrului elaborează planuri de cooperare/acţiune, metodologii, standarde şi proceduri operaţionale, care se aprobă de viceprim-ministrul pentru securitate naţională.

Art. 12.

Operaţionalizarea Centrului se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 13.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

   

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,
Gabriel Oprea
p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
Vlad Ştefan Stoica
Ministrul apărării naţionale,
Mircea Duşa
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru

Bucureşti, 19 februarie 2014.

Nr. 117.

Sursa: http://lege5.ro/Gratuit/gm4tcmbwgy/hotararea-nr-117-2014-privind-organizarea-si-functionarea-centrului-operational-de-comanda-al-guvernului (accesat 27.03.2014)

Upload